ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

I. 

Úvodní informace

Společnost AB-reality.cz s.r.o., IČO: 28679016, se sídlem Kollárova 1485/4, 415 01 Teplice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 26469 (dále jen jako „Společnost“) tímto jako realitní zprostředkovatel v postavení správce osobních údajů informuje o zásadách zpracování osobních údajů, k nimž dochází v souvislosti s poskytováním služby realitního zprostředkování, tj. účelu, rozsahu, době a právním titulu zpracování osobních údajů subjektu údajů, včetně přístupu k nim a rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním osobních údajů Společností.

 

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“), zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, a NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/67 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

 

II.

Účel, rozsah a doba zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nutném pro naplnění stanoveného účelu a pouze po dobu nutnou pro jeho dosažení, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (10 let dle § 16 odst. 1 AML zákona) a v souladu s nimi.

 

Základní účely zpracování osobních údajů Společností jsou:

 • poskytování služeb realitního zprostředkování,
 • splnění závazku,
 • plnění evidenční povinnosti (zejm. v rozsahu AML zákona),
 • ochrana majetkových práv.

 

Společnost zpracovává osobní údaje a zvláštní kategorie osobních údajů v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje:
 • titul,
 • jméno a příjmení,
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 • datum a místo narození,
 • rodné číslo,
 • druh, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti;
 • adresní údaje:
 • adresa dle průkazu totožnosti,
 • doručovací adresa, pokud je odlišná od adresy dle průkazu totožnosti,
 • trvalé bydliště v zahraničí,
 • adresa pobytu v zahraničí,
 • adresa sídla,
 • telefon,
 • emailová adresa;
 • další osobní údaje:
 • podpis,
 • státní občanství,
 • údaj o politické exponované osobě,
 • číslo bankovního účtu,
 • vznik a skončení obligačního vztahu,
 • soubory cookies,
 • podobizna,
 • původ peněžních prostředků nebo jiného majetku užitého v obchodu,
 • další osobní údaje plynoucí ze zákona (zejm. AML zákona) či z konkrétní smlouvy.

 

Společnost používá pro správné fungování webu www.ab-reality.cz soubory cookies. Cookie je malý soubor znaků uložený na Vašem počítači při návštěvě internetových stránek. Cookies umožňují webstránce rozpoznat uživatelské nastavení z předchozích návštěv. Pokud pro návštěvu našich webových stránek použije subjekt údajů stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, Cookies pomáhají počítači subjektu údajů zapamatovat si jím navštívené stránky a jeho nastavení stránek.

 

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů může subjekt údajů jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace může subjekt údajů použít nápovědu jeho prohlížeče. Pokud bude mít prohlížeč subjekt údajů použití cookies povoleno, bude Společnost vycházet z toho, že subjekt údajů souhlasí s využíváním standardních cookies ze strany serverů Společnosti.

 

Cookies využívá Společnost k identifikaci uživatelů s podobnými zájmy k zobrazování relevantnějších reklam. Cookies nevyužívá Společnost k jiným než čistě technickým účelům, pracuje s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

 

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné cookies jsou uloženy v počítači subjektu údajů jen do ukončení prohlížeče.  Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat počítač subjektu údajů, jestliže znovu navštíví shora uvedený web, umožňují přizpůsobovat webové stránky Společnosti zájmům subjektu údajů, ale nemůžou jakkoliv identifikovat subjekt údajů, neboť příslušná data se ukládají zcela anonymizovaně a nespojují se s jakýmikoliv jinými daty.

 

K plnohodnotnému užívání dat z cookies je právním titulem zpracování souhlas subjektu údajů jako uživatele webu, standardně získaný nastavením prohlížeče subjektem údajů.

 

Více o cookies naleznete zde: http://www.youronlinechoices.com/cz/

 

V rámci remarketingu využívá Společnost kromě cookies také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků shora uvedených webových stránek za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

 

III.

Právní titul pro zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje na základě těchto právních titulů:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení,
 • plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení,
 • plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení,
 • oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

 

IV.

Přístup k osobním údajům

K osobním údajům mají přístup pouze Společnost a osoby, které jsou ve vztahu k ní v právním poměru nebo zpracovatelé na základě smluvního vztahu se Společností a pouze za stanoveným účelem zpracování. Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými Společností podléhají interním bezpečnostním předpisům Společnosti.

 

Společnost může zpřístupnit osobní údaje subjektu údajů třetím osobám pouze v případech, kdy mu to bude ukládat nebo umožňovat zákon, jinak jen výlučně se souhlasem subjektu údajů.

 

V.

Práva subjektu údajů

Každý subjekt údajů má podle Nařízení zejména tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům dle článku 15 Nařízení a § 28 Zákona – subjekt údajů má právo získat od Společnosti potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům;
 • ochrana práv dle § 29 Zákona – každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů požádat Společnost o vysvětlení nebo požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů);
 • právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování dle článku 16, 17 a 18 Nařízení – subjekt údajů má právo požádat Společnost o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Společnosti;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu dle článku 77 Nařízení – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení, přičemž tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111 (Ústředna), fax: +420 234 665 444, e-mail: posta@uoou.cz, web: https://www.uoou.cz.

 

VI.

Kontaktní údaje pro subjekt údajů

Pro výkon shora uvedených práv může každý subjekt údajů kontaktovat Společnost na emailu info@ab-reality.cz nebo písemně na adrese Společnosti: AB-reality.cz s.r.o., Kollárova 1485/4, 415 01 Teplice.